CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

Zgodovina

 

PROGRAM: Storitvene dejavnosti  

2014 - naprej: Evalvacija izobraževalnih programov s področja socialnega varstva in izobraževanja odraslih

2011 - naprej: Izvajanje e-coaching dejavnosti

2008 - naprej: Izvajanje supervizijske dejavnosti 

PROGRAM: Socialni program za ranljive skupine

2009 - naprej: implementiranje razvojnega programa socialne oskrbe na domu

2008 - naprej: Razvoj socialnega programa svetovalne storitve za pomoč osebam v stiskah in težavah z uporabo novih metod dela z uporabniki.

2008 - naprej: Pilotno izvajanje individualne neformalne pomoči na domu.

PROGRAM: Znanje, spretnosti in kompetence

2013-2015- Mednarodni LDV (TOI) projekt: COMPETENT TO DO - The transfer of competences for tutors to achieve business (vocational) and social competences of female prisoners and ex-offenders

2010-2011: Zasnova in izdelava e-svetovalne metode za self-coaching - Labirint SEL

2009 - naprej: raziskovanje samomobilnosti pri populaciji z najmanj višješolsko izobrazbo

2006 - 2008: ETCS; Spletna platforma coaching storitve, ki je namenjena podpori izobraževalcev. 

2006 - 2008: INFORM; Projekt Leonardo da Vinci, namenjen prepoznavanju kompetenc, pridobljenih v vsakdanjem življenju, težje zaposljivih skupin ljudi. Izdelano interaktivno licencirano spletno orodje. 

2006 - 2009: Portfolijo metoda; Portfolijo metodo razumemo kot pomemben pripomoček pri delu svetovalcev zaposlitve, kadrovskih delavcev, kariernih svetovalcev in kadrovskih menedžerjev pri ugotavljanju posameznikovih kompetenc ter usmerjanju posameznikov v ustrezno zaposlovanje ali nameščanje na delovna mesta. Za navedene ciljne skupine uporabnikov pripravljamo usposabljanja za uporabo te metode pri delu.

2003-2005: EGEIS - European Guidance and the Evaluation of Informal Skills-Developing a Standard Curriculum  and a Training Model for the Qualification of European Guidance Practitioners; Sodelovali smo v projektu Leonardo da Vinci kot partner iz Slovenije. K projektu,  katerega namen je bil okrepiti vlogo svetovalcev zaposlitve pri vrednotenju neformalnega izobraževanja in aformalnega učenja brezposelnih oseb s pomočjo portfolijo metode in priprave digitalnega portfolija. Promotor projekta je bila organizacija Solco iz Italije, sodelovalo je še 10 partnerjev iz držav Avstrije, Grčije, Italije in Francije.

2004: Usposabljanje za razvoj »samomobilnosti« mladih; Usposabljanje smo v letu 2004 prvič izvedli za mlade s podporo programa za Mladino - Movit. Projekt smo namenili delu z mladimi brezposelnimi osebami z najmanj višješolsko izobrazbo pri razvoju prepoznavanja lastnih znanj in poklicne poti. Utemeljili smo koncept »samo'mobilnosti« kot princip, na katerem utemeljujemo medsebojne odnose.

2004 - naprej: Svetovanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije; V letu 2004 smo se vključili v postopek preverjanja in potrjevanja znanj ter spretnosti z izvajanjem svetovalnega postopka, ki ga izvaja usposobljena svetovalka in članica komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije z licenco Državnega izpitnega centra.

2003: Premagovanje vrzeli med izobrazbo, poklicem in osebno potjo; Projekt smo prvič predstavili študentom v okviru Študentske arene. Projekt je sestavljen iz posameznih tem s področja problematike izobraževanja in prehodov v zaposlitev, izvajamo pa jih v obliki predavanj za študente, organizatorje izobraževanj ter svetovalne delavce.

2002-2003: Preprečevanje bega možganov z večanjem zaposljivosti univerzitetno izobraženega kadra; Projekt smo izvedli s podporo sredstev Phare za Savinjsko regijo v sodelovanju s partnerjem Skladom dela iz Celja. Ukvarjali smo se s problemom uhajanja univerzitetno izobraženega kadra iz regije. Projekt je bil namenjen povezovanju študentov in delovnih organizacij skozi skupno načrtovanje diplomskih nalog. Kasneje smo projekt nadaljevali s svetovanjem podjetjem, nevladnim in drugim organizacijam v zvezi z razvojem človeških virov, danes pa jo povezujemo pri kovčingu.

2002: Razcep študentov med izobrazbo, poklicem in osebno potjo; Za študente Univerze v Mariboru smo po naročilu ŠOU Maribor razvili in izvedli projekt podpore študentom pri načrtovanju koncepta diplomskih nalog. Dejavnost sedaj izvajamo individualno; študentom pri pripravi diplomskih in drugih nalog svetujemo, kako umestiti nalogo v osebni koncept razvoja karierne poti.

2002: Povezovanje znanja v delo; Delavnico smo v začetku pripravili za pripravnike na področju socialnega varstva v programu javnih del Razvoj kadrov. Kasneje smo tovrstne delavnice razvili za prve iskalce zaposlitve izobrazbenih smeri s področja družbenih ved pri osvetljevanju prehoda od izobraževanja v sfero dela.

PROGRAM: Družbena odgovornost

2006 - 2008: Družbena odgovornost od koncepta do ravnanja; V letu 2006 smo pripravili sklop seminarjev z delavnicami na temo družbene odgovornosti, kjer smo predstavili koncept družbene odgovornosti, kot se lahko promovira na socialnem področju. Zagovarjamo koncept, katerega namen ni več zgolj deklarativna opredelitev temveč ravnanje.

2007: 2. konferenca o družbeni odgovornosti; Sodelovali smo pripravi programa druge konference o družbeni odgovornosti v Mariboru v organizaciji Inštituta za družbeno odgovornost. Predstavili smo dva prispevka: Samomobilna organizacija kot gonilo družbene odgovornosti, T. Vrana; Družbena odgovornost do znanja, D. Hrovatič (objavljeno v zborniku IRDO).

2006: 1. konferenca o družbeni odgovornosti; Sodelovali smo pri pripravi programa prve konference o družbeni odgovornosti v Mariboru v organizaciji Inštituta za družbeno odgovornost s prispevkom: Dileme in razvojne možnosti družben odgovornosti na neprofitnem področju, T.Vrana (objavljeno v zborniku IRDO.

2004-2006: EX.SO.RES Training Methodology for Expert on Processes and Instruments on Social Responsibility. Ex.So.Res je projekt v okviru programa Leonardo da Vinci, katerega promotor je Cooss Marche iz Italije. V projektu smo edini predstavnik iz Slovenije, poleg kreiranja posameznih delovnih faz smo odgovorni za evalviranje projekta. Projekt je namenjen raziskovanju in odkrivanju potreb po definiranju družbene odgovornosti na področju socialnega in zdravstvenega sektorja. Na podlagi koncepta družbene odgovornosti tega sektorja razvijamo izobraževalno metodologijo za družbeno odgovorno ravnanje. V projektu sodelujejo partnerji iz držav Italije, Francije, Švedske, Poljske, Velike Britanije in Slovenije.

2005: Do the Social Responsibilty and Active Citizenship share the same basis?; V okviru 9. andragoškega kolokvija, ki je nosil naslov Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva, v organizaciji Andragoškega centra Republike Slovenije, smo predstavili temo družbene odgovornosti v odnosu do aktivnega državljanstva.

2005: Družbena odgovornost socialnega področja med izvorno deklarativnostjo in prakso; Družbena odgovornost je tema, ki jo uveljavljamo skozi nove principe razmišljanja. Z naslovno temo smo sodelovali na 2. kongresu socialnega dela v Portorožu, ki sta ga organizirala Fakulteta za socialno delo in Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije.

PROGRAM: Delovne obremenitve in samorazvoj

2006 naprej: Supervizija; V letu 2006 smo začeli z organiziranjem supervizije za zaposlene na področjih dela z ljudmi (socialno varstvo, šolstvo in zdravstvo). Zagotavljamo usposobljene supervizorje; supervizorka za področje socialnega varstva ima pridobljeno licenco Socialne zbornice Slovenije.

2004: Delovne obremenitve pri delu kot vzvod za samorazvoj; Oblikovali smo dvodnevni seminar, ki je namenjen zaposlenim na področjih dela z ljudmi (socialno varstvo, zdravstvo, šolstvo, zaposlovnaje) in za ljudi (državna uprava, podjetja). Namen seminarja je identificiranje izvorov delovnih obremenitev in možne poti reševanja. Poudarjen je koncept možnega prehoda od izvora obremenitve k samorazvoju.

2003-2004: Odkrivanje vzrokov stresnih situacij pri delu v socialni oskrbi; Program usposabljanja, odkrivanje vzrokov stresnih situacij pri delu, smo pripravili za izvajalke pomoči na domu v okviru Modularnega programa usposabljanja s področja socialne oskrbe projekta Phare, ki ga je v letu 2003 izvajala Razvojna agencija Savinja. Program usposabljanja, Odkrivanje vzrokov stresnih situacij pri delu, je v letu 2003 v okviru javnega pooblastila za področje socialnega varstva verificirala Socialna zbornica Slovenije. V program smo v letu 2004 vključili strokovne sodelavce v domovih za stare. Danes program izvajamo v obliki sklopa delavnic (4 do 6) za obe ciljni skupini: strokovne sodelavce v domovih za stare ter za izvajalce pomoči na domu, socialne oskrbovalke / oskrbovalce na domu.

2002: Sem neodvisen; Projekt smo izvedli s podporo Urada za mlade in ŠOU Ljubljana. Z izdajo priložnostnih kartic smo osveščali širšo javnost o problematiki mladine. Namen projekta je bil spodbujanje mladih v smeri neodvisnega načina življenja.

2001: Vzpostavljanje neposrednega stika z uporabniki; Delavnica se je razvila za pripravnike na področju socialnega varstva z namenom olajšanja prvih stisk, ki so jih ti kadri doživljali pri neposrednem delu z uporabniki. Njen namen je bil osvetlitev dejavnikov, ki vplivajo na vzpostavljanje »dobrega stika« z uporabniki.